Изданието на Effie България 2016 приключи. За да получавате актуална информация за следващото издание на фестивала, абонирайте се за новини на сайта или ни следвайте в социалните мрежи.

РЕГЛАМЕНТ EFFIE БЪЛГАРИЯ 2016


1. Във Фестивала имат право да участват агенции и рекламодатели.

2. Във Фестивала Effie България 2016 могат да участват всички реклами и рекламни кампании, създадени за и реализирани в България в периода 01.01.2015 - 31.03.2016 г., като това се отнася за всички представени елементи на кампанията.

3. Заявки със златна награда Effie могат да участват в друга категория, ако отличието е получено в последното издание на Фестивала, и в същата категория, ако са били победители през 2014 година или по-рано.

4. Заявки със сребърна или бронзова награда Effie могат да участват повторно без ограничение.

5. Всички заявки и материали трябва да бъдат подадени най-късно до:

08.04.2016 г. ранен срок за подаване на заявки и материали
25.04.2016 г. втори срок за подаване на заявки и материали
04.05.2016 г. последен срок за подаване на заявки и материали

6. Всяка заявка е придружена от декларация, подписана и подпечатана от агенцията и клиента.

7. Кампанията трябва да е оригинална работа на участника и да не нарушава авторските и сродните им права. Ако възникне оплакване или претенция, че кампанията е направена от трето лице, при всякакви официални юридически искове участникът трябва да сътрудничи на организаторите в защитата срещу подобни обвинения и претенции. В случай, че претенциите на третото лице се окажат основателни, участникът следва да обезщети третото лице, без това да засяга имуществената сфера на организаторите.

8. Подаването на заявката представлява разрешение на участника към организатора да прави копия, възпроизвежда и показва творческите материали и краткото представяне на кампанията с образователна и рекламна цел.

9. Всички материали, подадени за участие в конкурсната програма, стават притежание на Effie България и няма да бъдат връщани.

10. Не могат да участват търговски комуникации, по отношение на които са налице наложени санкции от държавни, общински и/или независими регулаторни органи и/или за които са образувани производства по реда на приложимото законодателство, както и такива в несъответствие с Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в РБългария, установено с влязло в сила решение на Етичната комисия.

11. В Effie България 2016 могат да участват реклами и рекламни кампании, чиито санкции, наложени от регулаторен орган, не са били потвърдени от съда и са били създадени и преди 01.01.2015 г.

12. Кампания, която е реализирана от няколко агенции (рекламна, медийна, творческа, друга), се разглежда само веднъж от журито – агенциите трябва да представят обединена заявка.

13. До участие в конкурса не се допускат заявки с адаптиран криейтив.

14. Организаторите си запазват правото да преместват заявка от една категория в друга, да променят броя или вида на категориите в зависимост от получените заявки.

15. Организаторите на конкурса не носят отговорност за съдържанието на рекламите.

16. Решенията на организаторите на наградите Effie по всички въпроси, свързани с конкурса, са окончателни и задължителни.

КАТЕГОРИИ


1 Стоки 2 Услуги
3 Промоции 4 Корпоративни комуникации
5 Социална, медийна, политическа


Сподели