Преди да попълните заявката, прочетете внимателно указанията, препоръките и съветите в Effie Entry Kit 2018.

Заявката не трябва да надвишава 10 страници.

Кампанията, описана в заявката, трябва да е създадена за или в България и да е била активна в периода 01.01.2017 – 30.09.2018 г. 

Резултатите трябва да са пряко обвързани с времевия период 01.01.2017 - 30.09.2018 г.

Не представяйте резултати след 30.09.2018 г.! Това ще доведе до дисквалификация на заявката.

Посочете конкретен и достоверен източник за всички данни и факти, представени в заявката.

Въпросите, инструкциите и схемите не трябва да бъдат изтривани от формуляра.

Използвайте единствено шрифт Times New Roman с размер на текста не по-малко от 11 пункта.

Текстът на отговорите трябва да бъде единствено в черен цвят.

Графиките/диаграмите могат да бъдат цветни.

Не включвайте скрийншотове/изображения от кампанията или лога на конкурентите ви. Това ще доведе до дисквалификация на заявката.

Допълнителни насоки за попълване на заявката ще намерите в Effie Entry Kit 2018.

Изтеглете формуляр за заявка 2018


Сподели