Описаните по-долу причини ще доведат до дисквалификация и таксата за участие няма да бъде възстановена.1. Не са посочени източниците на данните.


За всички данни, твърдения, факти и т.н., представени навсякъде в Заявката, трябва да бъдат посочени източници. Това може да са, и не само, данни на рекламодателя, изследване на агенцията, на рисърч агенция и/или изследване на трета страна. Организаторите си запазват правото да проверят верността на цитираните данни. Източниците трябва да бъдат посочени непосредствено след данните или да бъдат ясно отбелязани в бележка под линия на съответната страница. Бъдете колкото може по-конкретни в представянето на всички доказателства към цитираните резултати; отбелязвайте източниците на данните, проведеното изследване и периода, който покрива то. Използвайте точното име на фирмата, провела проучването, освен ако това не е самата агенция (рекламна, медийна, друга). Тъй като Effie е конкурс, анонимен за агенциите, трябва изследванията, проведени от агенция (независимо дали Вашата или друга), да бъдат отбелязани с термина „Изследване на агенция”. Въпреки това Вие трябва да отбележите необходимата информация за този източник: период на провеждане, проведено изследване и т.н.


2. Посочени са данни и резултати, отнасящи се за период след 31.03.2016 г.


До участие в Effie България 2017 се допускат реклами и рекламни кампании, публикувани, излъчвани, организирани в периода 01.01.2016 - 30.09.2017 г. Представеният в Заявката казус може да съдържа данни преди 01.01.2016 г., но основната част от данните и резултатите трябва да обхващат периода 01.01.2016 – 30.09.2017 г. Не е разрешено цитирането на информация, отнасяща се за период след 30.09.2017 г.


3. Името/логото на агенцията е посочено/използвано в Заявката или в творческите разработки.


Effie е конкурс, анонимен за агенциите – не посочвайте никъде в Заявката или в творческите примери името на агенцията (подаваща заявката, творческата, медийната, интерактивната, друга).

4. Включени са резултати в 4-минутното видео.


Не е разрешено да се включват резултати във видеото, представящо творческите разработки.


5. В кампанията, представена в заявката, е използван адаптиран криейтив.


6. Наложени санкции или текущи съдебни производства.
 

Не могат да участват търговски комуникации, по отношение на които са налице наложени санкции от държавни, общински и/или независими регулаторни органи и/или за които са образувани производства по реда на приложимото законодателство, както и такива в несъответствие с Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в РБългария, установено с влязло в сила решение на Етичната комисия.

 

7. Материали, подадени след крайния срок.


Заявки, получени след последния възможен срок или неотговарящи на техническите изисквания, няма да се допускат до участие в конкурсната програма. При наличие на пропуски или непълноти в заявките и/или материалите, те трябва да бъдат отстранени до 3 работни дни след предаването им.


8. Не са съобразени изискванията за оформяне на текста в заявката и видео материала, както е указано в Entry kit.

Сподели

NRJ Coca Cola Bankya Mall Advertising Cinema City MetroReklama Bilboard Zagorka Jacobs Postbank Jameson JDC MW All Channels

Dnevnik Kapital Blank1 Blank2 Economy.bg NG Manager Сега Blank3 Blank4 Blank5