• Втори слайд
 

Чуйте съветите на членове на жури EFFIE България.Допълнителни съвети от журито

 

За пазарната среда, в която се е състоял Вашият проект:


• Представяйте по-задълбочено ситуацията на пазара!
• Много малко кампании са описани със сравнение "настоящ - предишен период". За журито е важно да види развитието на бранда.
• Обърнете внимание на активностите на преките си конкуренти!
• Отчетете предизвикателствата пред целия пазар.


За предизвикателствата и целите пред Вашия проект:


• Давайте по-целенасочено описание на предизвикателствата пред кампанията!
• Опитвайте се от началото на заявката да обясните защо това пазарно предизвикателство е важно!
• Представяйте предизвикателствата и целите ясно и увлекателно, винаги поставяйки ги в контекста на дадена категория!
• Не представяйте цели, неподкрепени с резултати!
• Разисквайте цели, свързани с търговската марка и категорията, а не бизнеса.
• Представяйте дългосрочни цели, а не краткосрочните, поставени по време на кампанията!
• Важно изискване към целите е да бъдат подробно очертани, измерими. Често срещано е това, че целите не са ясно формулирани, дефинирайте ги недвусмислено.
• Обяснете защо конкретната цел е важна и предизвикателна!


За Голямата идея във Вашия проект:


• Представяйте по-задълбочени, комплицирани, и интересни казуси!
• Избирайте значимо предизвикателство и идея, която променя пазара.
• Представяйте изпълнение на голяма идея и резултати, които въздействат максимално върху бизнеса на клиента.
• Покажете стратегическо и иновативно мислене.
• Покажете идея, която изпъква в категорията.
• Добре разказаната идея е важна за журито.


За резултатите от Вашия проект:


• Свързвайте резултатите с поставените цели!
• Представяйте информация, релевантна само за вашия случай и цели! Представяйте адекватен доказателствен материал!
• Бъдете конкретни и ясни, и представяйте приложими конкурентни данни!
• Бъдете последователни в излагането на резултатите - качеството на заявката зависи от това да бъде лесна за следване!


За данните, които доказват резултатите от Вашия проект:


• Представяйте повече данни!
• Обозначавайте ясно периода, за който се отнася всеки представен резултат!
• Мерете "ябълки с ябълки" или иначе казано мерете съизмерими неща.


Общи бележки и съвети:


• Участвайте със заявки, които имат значително предизвикателство и интересни маркетингови комуникационни решения!
• В заявката трябва да има връзка между предизвикателствата и целите, и да се дава отговор на това в последствие при другите въпроси в заявката.
• Винаги включвайте клиента в работата по заявката, като му я предоставите, за да провери (това би довело до повишаване качеството на заявката)!
• Добре подготвената заявка е тази, която ясно доказва резултати на поставените цели.
• Опитайте се да използвате по-малко чуждици.
• В 4-минутното видео представяйте творческите разработки към кампанията, а не цели и резултати. Не преразказвайте заявката си!
Сподели

NRJ Coca Cola Bankya Mall Advertising Cinema City MetroReklama Bilboard Zagorka Jacobs Postbank Jameson JDC MW All Channels

Dnevnik Kapital Blank1 Blank2 Economy.bg NG Manager Сега Blank3 Blank4 Blank5