Описаните по-долу причини ще доведат до дисквалификация и таксата за участие няма да бъде възстановена.1. Не са посочени източниците на данните.


За всички данни, твърдения, факти и т.н., представени навсякъде в Заявката, трябва да бъдат посочени източници. Това може да са, и не само, данни на рекламодателя, изследване на агенцията, на рисърч агенция и/или изследване на трета страна. Организаторите си запазват правото да проверят верността на цитираните данни. Източниците трябва да бъдат посочени непосредствено след данните или да бъдат ясно отбелязани в бележка под линия на съответната страница. Бъдете колкото може по-конкретни в представянето на всички доказателства към цитираните резултати; отбелязвайте източниците на данните, проведеното изследване и периода, който покрива то. Използвайте точното име на фирмата, провела проучването, освен ако това не е самата агенция (рекламна, медийна, друга). Тъй като Effie е конкурс, анонимен за агенциите, трябва изследванията, проведени от агенция (независимо дали Вашата или друга), да бъдат отбелязани с термина „Изследване на агенция”. Въпреки това Вие трябва да отбележите необходимата информация за този източник: период на провеждане, проведено изследване и т.н.


2. Посочени са данни и резултати, отнасящи се за период след 31.03.2016 г.


До участие в Effie България 2017 се допускат реклами и рекламни кампании, публикувани, излъчвани, организирани в периода 01.01.2016 - 30.09.2017 г. Представеният в Заявката казус може да съдържа данни преди 01.01.2016 г., но основната част от данните и резултатите трябва да обхващат периода 01.01.2016 – 30.09.2017 г. Не е разрешено цитирането на информация, отнасяща се за период след 30.09.2017 г.


3. Името/логото на агенцията е посочено/използвано в Заявката или в творческите разработки.


Effie е конкурс, анонимен за агенциите – не посочвайте никъде в Заявката или в творческите примери името на агенцията (подаваща заявката, творческата, медийната, интерактивната, друга).

4. Включени са резултати в 4-минутното видео.


Не е разрешено да се включват резултати във видеото, представящо творческите разработки.


5. В кампанията, представена в заявката, е използван адаптиран криейтив.


6. Наложени санкции или текущи съдебни производства.
 

Не могат да участват търговски комуникации, по отношение на които са налице наложени санкции от държавни, общински и/или независими регулаторни органи и/или за които са образувани производства по реда на приложимото законодателство, както и такива в несъответствие с Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в РБългария, установено с влязло в сила решение на Етичната комисия.

 

7. Материали, подадени след крайния срок.


Заявки, получени след последния възможен срок или неотговарящи на техническите изисквания, няма да се допускат до участие в конкурсната програма. При наличие на пропуски или непълноти в заявките и/или материалите, те трябва да бъдат отстранени до 3 работни дни след предаването им.


8. Не са съобразени изискванията за оформяне на текста в заявката и видео материала, както е указано в Entry kit.

Сподели
Генерален медиен партньор
Златен спонсор
Спонсори
Партньори
Медийни партньори
Организатори