Моля, прочетете внимателно текста по-долу!

Добре дошли в сайта на Effie България. Молим всички посетители на www.effiebulgaria.org да спазват правилата и условията за ползване.

Условията по-долу се отнасят за всички посетители на www.effiebulgaria.org.

Моля, прочетете внимателно условията, преди да използвате този уебсайт. Използването му се счита за приемане, съгласие и задължение за спазване на настоящите Условия и всички последващи промени. Ако не приемате всички общи условия, моля не използвайте сайта.

1. Въведение

Този уебсайт е собственост на Българската асоциация на комуникационните агенции, носител на лиценза за Effie България, получен от Effie Worldwide, Inc. Като потребител вие имате достъп до материалите в различните сектори на сайта. Все пак, Асоциацията запазва правото си да спре или да прекрати достъпа ви и използването на сайта по всяко време, и може да упражни това право с или без предизвестие.

2. Правила за поверителност

Моля, прегледайте нашата Политика за поверителност, налична на началната страница на www.effiebulgaria.org .
 

3. Ограничения за използване на материалите


3.1. Всички материали на сайта и съобщения по електронната поща са собственост на Effie България. Можете да изтеглите и показвате съдържание от сайта на компютърен екран, като разпечатка на отделни страници на хартия (но не като фотокопие) и можете да пазите тези страници в електронна форма на диск (но не на сървър или друго устройство за съхранение, свързано в мрежата) за лични, некомерсиални цели. Можете да разглеждате и показвате видео- и творчески материали само на сайта, без да ги изтегляте, показвате и съхранявате на друг носител.
3.2. С изключение на изрично посоченото в т. 3.1. не можете да възпроизвеждате, публикувате, изпращате, качвате, променяте и да използвате по някакъв начин съдържанието или части от него с търговска цел (разпечатано или на електронен носител). Информация може да бъде използвана като основен материал, като бъде посочено, че източникът е Effie България, включително на запазената марка и авторските права. Текст в следния вид: © Effie България. Всички права са запазени. Effie е запазена търговска марка на Effie Worldwide, Inc. и се използва с лиценз от Българската асоциация на комуникационните агенции, трябва да присъства към всяко копие или възпроизвеждане на какъвто и да е материал от сайта на Effie България. Изменяне или използване на материали за всякакви други цели е в нарушение на авторските и правата за собственост на Effie България.
3.3. Базата данни с материали, налични на effiebulgaria.org не могат да бъдат изтегляни в своята цялост, нито може потребител да създава база данни в електронна или структурирана форма чрез системно изтегляне и съхраняване на част или на цялото съдържание.

4. Търговските марки на Effie Worldwide, Inc.


Освен ако не е посочено друго, всички търговски марки, марки за услуги и търговски наименования са собственост на Effie Worldwide, Inc. В това число, но не само, са Effie, Effie Worldwide, Inc., Effie Awards, Global Effie, Effie Europe, Effie APAC, MENA Effie, etc. Марката Effie се използва от Българската асоциация на комуникационните агенции с лиценз.

5. Информация за търговските марки


Този сайт може да съдържа търговски марки, авторски права и други права на интелектуална собственост на трети лица. Всички тези права са собственост на съответните притежатели. На потребителите е забранено от закона и от тези условия променяне, копиране, разпространяване, предаване, излагане, издателска дейност, продажба, лицензиране, създаване на производни или използване съдържанието на този сайт за комерсиални или обществени цели. Освен ако не е специално разрешено в съответствие с условията и правилата за използването на този сайт, всяко използване на тези търговски марки или търговски наименования е строго забранено без изричното писмено разрешение на техните собственици.

6. Отказване и ограничение на отговорността


6.1. Потребителят / посетителят изрично потвърждава и приема, че сайтът е достъпен при спазване на условията за ползване и ограниченията на отговорността, предвидени в настоящите условия и се съгласява да бъде обвързан с тях.
6.2. Effie България разчита на World Wide Web за доставка на сайта до абонати и без да ограничава гореизложеното, ще положи усилия, за да сведе до минимум забавянето и прекъсването на доставката и/или обновяване на сайта. Effie България не носи отговорност към потребителите по никакъв начин за каквито и да е последствия, причинени от такова забавяне или прекъсване.
6.3. Всеки потребител, който посещава този сайт, прави това на своя отговорност. Материалите в този сайт са представени така, както са предадени на Effie България и без гаранции от всякакъв вид, нито изрични или косвени, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост и пригодност за определена цел, право, липса на нарушение, сигурност и точност. Нито Effie България, нито други лица, участващи в създаването, производството или доставката на този сайт или чиито материали или информация се появят в този сайт, не носят отговорност за вреди или щети, причинени от, включително, но не само, всякаква липса на изпълнение, грешки, пропуски, прекъсване, дефект, забавяне на експлоатацията на преноса, компютърни вируси, технически неточности, печатни грешки или невъзможността за използване на материалите от този сайт, дори и да има небрежност от страна на Effie България или ако упълномощен представител е бил предупреден за възможността от такива щети.
6.4. Effie България може да прекъсне работата на сайта или част от него незабавно, ако лице, подало материал, съдържащ се в сайта, изтегли или ограничи разрешението или правото този материал да бъде включен в сайта.

7. Форсмажорни обстоятелства


Неизпълнение или забавяне от страна на Effie България при изпълнение на задълженията по настоящото споразумение в резултат на обстоятелства, независещи от Effie България, не може да представлява нарушение на настоящото споразумение. Effie България, веднага след като е в състояние, ще предприеме всички разумни стъпки за коригиране на неизпълнението или забавянето при първа възможност.

8. Прехвърляне на права


Не можете да прехвърляте, отдавате или по друг начин да предоставяте някое от вашите права или задължения по тези Условия.

9. Недействителност


Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия се окаже невалидна от даден съд с компетентна юрисдикция, недействителността на тази разпоредба няма да се отрази на валидността на останалите клаузи на тези условия, които остават в пълна сила. Основните точки в тези условия са само за улеснение и няма да имат юридическо значение или ефект.

10. Връзки


10.1. Effie България не е отговорна и не поема отговорност за съдържанието на който и да е Интернет уебсайт, който не е част от Effie България, но към който има връзка от настоящия сайт, както и за каквито и да е последици, възникнали от и във връзка с ползването на подобни линкове. Интернет уебсайтовете, към които има връзка на този сайт, не са под контрола на Effie България. Достъпът до тях се осъществява с отговорността на самия потребител.
10.2. В допълнение, наличието на връзка между този сайт и друг Интернет уебсайт не е и няма да се тълкува като одобрение от страна на Effie България към материалите, съдържанието, информацията или към собственика/притежателя и към политиката на поверителност на съответния уебсайт, както и подобни линкове няма да означават или създават каквато и да е връзка между Effie България и притежателя на съответните свързани сайтове.

11. Прекратяване


Effie България може да отмени или да ограничи достъпа до сайта и без предизвестие по всяко време да промени или прекрати тези условия. Effie България запазва правото си да спре достъпа на потребител, който тегли съдържание от сайта по начин, посочен в този документ като неразрешен и в противоречие с Условията за ползване.

12. Приложимо право


За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.

13. Контакти


Effie България ул. Сан Стефано 14Б, ап. 10 тел.: 02 944 33 35

Моля, прочетете Политиката за поверителност на www.effiebulgaria.org. АКО НЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ САЙТА.

© 2021 Effie България Всички права запазени.


Сподели
Генерален медиен партньор
Златен спонсор
Спонсори
Партньори
Медийни партньори
Организатори