• Effie Awards 2023
 

Чуйте съветите на членове на жури EFFIE България.Допълнителни съвети от журито

 

За пазарната среда, в която се е състоял Вашият проект:


• Представяйте по-задълбочено ситуацията на пазара!
• Много малко кампании са описани със сравнение "настоящ - предишен период". За журито е важно да види развитието на бранда.
• Обърнете внимание на активностите на преките си конкуренти!
• Отчетете предизвикателствата пред целия пазар.


За предизвикателствата и целите пред Вашия проект:


• Давайте по-целенасочено описание на предизвикателствата пред кампанията!
• Опитвайте се от началото на заявката да обясните защо това пазарно предизвикателство е важно!
• Представяйте предизвикателствата и целите ясно и увлекателно, винаги поставяйки ги в контекста на дадена категория!
• Не представяйте цели, неподкрепени с резултати!
• Разисквайте цели, свързани с търговската марка и категорията, а не бизнеса.
• Представяйте дългосрочни цели, а не краткосрочните, поставени по време на кампанията!
• Важно изискване към целите е да бъдат подробно очертани, измерими. Често срещано е това, че целите не са ясно формулирани, дефинирайте ги недвусмислено.
• Обяснете защо конкретната цел е важна и предизвикателна!


За Голямата идея във Вашия проект:


• Представяйте по-задълбочени, комплицирани, и интересни казуси!
• Избирайте значимо предизвикателство и идея, която променя пазара.
• Представяйте изпълнение на голяма идея и резултати, които въздействат максимално върху бизнеса на клиента.
• Покажете стратегическо и иновативно мислене.
• Покажете идея, която изпъква в категорията.
• Добре разказаната идея е важна за журито.


За резултатите от Вашия проект:


• Свързвайте резултатите с поставените цели!
• Представяйте информация, релевантна само за вашия случай и цели! Представяйте адекватен доказателствен материал!
• Бъдете конкретни и ясни, и представяйте приложими конкурентни данни!
• Бъдете последователни в излагането на резултатите - качеството на заявката зависи от това да бъде лесна за следване!


За данните, които доказват резултатите от Вашия проект:


• Представяйте повече данни!
• Обозначавайте ясно периода, за който се отнася всеки представен резултат!
• Мерете "ябълки с ябълки" или иначе казано мерете съизмерими неща.


Общи бележки и съвети:


• Участвайте със заявки, които имат значително предизвикателство и интересни маркетингови комуникационни решения!
• В заявката трябва да има връзка между предизвикателствата и целите, и да се дава отговор на това в последствие при другите въпроси в заявката.
• Винаги включвайте клиента в работата по заявката, като му я предоставите, за да провери (това би довело до повишаване качеството на заявката)!
• Добре подготвената заявка е тази, която ясно доказва резултати на поставените цели.
• Опитайте се да използвате по-малко чуждици.
• Във видео материала представяйте творческите разработки към кампанията, а не цели и резултати. Не преразказвайте заявката си!
Сподели
Генерален медиен партньор
Златен спонсор
Спонсори
Партньори
Медийни партньори
Организатори