Категории в Effie България 2023
УСЛОВИЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ

Заявка за една кампания може бъде подадена най-много в една категория от раздел „Секторни категории“ и в една категория от раздел „Специални категории“.

Ако участвате в повече от една категория, трябва да подадете отделна заявка за всяка категория и да платите такса за всяка подадена заявка.

Представянето на Вашата маркетингова комуникация в отделните заявки трябва да бъде съобразено с особеностите на конкретната категория, в която участва. Членовете на журито често казват, че е трудно да се оцени правилно участието, когато представянето на маркетинговата комуникация не е направено с оглед на спецификите на съответната категория.

СЕКТОРНИ КАТЕГОРИИ

ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА

В тази категория участват комуникационни кампании и активности за въвеждане на нов продукт или услуга, като това НЕ включва разширение на линията. Като „разширение на линията“ Effie определя:
• Всеки вариант на съществуващ продукт/услуга, който споделя същото наименование на марката и е в същата категория като съществуващия продукт, споделя същите характеристики като съществуващия продукт/услуга, но предлага ново предимство (вкус, размер, опаковка, вид и т.н.)
• Производен продукт, който добавя или модифицира функции, без да променя значително цената.
• Продукти, които носят една и съща марка и предлагат на потребителя разнообразни опции (напр. диетична версия на напитка).

Заявката в тази категория трябва да представя как инсайтите относно потребителите са били използвани за преодоляване на бариерите, пред които са изправени продуктите/услугите, лансирани за първи път. Ако представяте активност, която е част от или вдъхновена от национална кампания, обяснете как сте я адаптирали за купувача и търговеца на дребно.

КОРПОРАТИВНИ КОМУНИКАЦИИ

В тази категория участват комуникационни кампании, основен фокус на които е цялостният имидж, позициониране и/или препозициониране на компанията, а не конкретни нейни продукти или услуги. „Корпоративни комуникации“ за целите на тази категория са кампании за изграждане на корпоративен имидж, годишнини и/или значими корпоративни и други събития, анонсиране на вливане или сливане на компании, кампании за КСО или за изграждане на работодателска марка (employer branding).

В тази категория НЕ участват кампании, фокусирани върху характеристиките и/или имиджа на конкретни продукти и/или услуги, и/или марки на компанията – такива кампании участват в категориите „Стоки“, „Услуги“ или „Промоции“.

НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР

В тази категория участват кампании и маркетингови активности за организации с нестопанска цел от всякакъв вид – благотворителни, социални, граждански, застъпнически, религиозни, други; активности, насочени към стимулиране на членство, набиране на персонал, набиране на средства за организации и субекти в нестопанския сектор; образователни инициативи с нетърговска цел.

Важно! Активности на търговски компании трябва да участват в категория „Положителна промяна“.


ПРОМОЦИИ

В тази категория участват комуникационни кампании, обвързващи закупуването на стока/услуга в лимитиран времеви период с обещание или възможност за получаване на допълнително предимство и/или подарък, като съществен фокус на комуникацията е механизмът, чрез който това да се постигне. „Промоции“ за целите на тази категория са кампании, целящи директно стимулиране на продажбите чрез програми за лоялност, временно намаляване на цената, предоставяне за определен период на допълнителен стимул за покупка и т.н.


СТОКИ

В тази категория участват комуникационни кампании за потребителски стоки, като основен фокус на комуникацията е промотиране на конкретни продуктови характеристики или препозициониране на потребителски марки. „Потребителски стоки“ за целите на тази категория са: всички бързооборотни стоки (безалкохолни напитки; алкохолни, вкл. нискоалкохолни напитки; бира; вино; пакетирани или замразени храни; почистващи препарати; парфюмерия и козметика; хранителни добавки и лекарства без рецепта; спортни стоки; играчки и т.н.), стоки за обзавеждане на дома и градината; строителни материали; инструменти; бяла и черна техника; мобилни устройства; офис материали и пособия; мода и аксесоари; превозни средства (автомобили;, мотоциклети;, велосипеди) и т.н.

В тази категория НЕ участват комуникационни кампании, които отговарят на условията за участие в категориите „Промоции“, „Корпоративни комуникации“ или „Въвеждане на нов продукт/услуга“. 

УСЛУГИ

подкатегория МЕДИИ, КУЛТУРА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

В тази подкатегория участват комуникационни кампании от създатели на печатно, аудио, видео и софтуерно съдържание и организатори на събития, които се състезават за ограниченото свободно време на потребителя. Това включва телевизионни канали/групи, услуги за стрийминг, уебсайтове (развлечения, начин на живот, новини, търговия и т.н.), списания, вестници, потребителски или търговски медии, радиостанции, разпространители. В категория участват също комуникационни активности за спортни и културни събития/инициативи (музика, кино, театрални представления, изложби, книги), за развлекателни продукти (филми, сериали, предавания, игри), културни институции (напр. музеи, театри) и други.

подкатегория ПОЛИТИЧЕСКА РЕКЛАМА И ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ

В тази подкатегория участват кампании на държавни институции, политически и предизборни кампании, комуникационни активности за комунални и обществени услуги и др.

подкатегория УСЛУГИ

В тази категория участват комуникационни кампании за бизнес услуги и услуги за бита, като основен фокус на комуникацията е промотиране на конкретни услуги или препозициониране на марки за услуги. „Услуги“ за целите на тази категория са всички дейности за доставяне на стойност на клиентите, осъществавяни от: доставчици на мобилни и ИТ услуги (осигуряване на възможност за ползване на телефон, интернет, телевизия, облачни услуги, хостинг, електронна поща, тарифни планове, преносимост на номера, разплащане, лицензи, и т.н); доставчици на финансови, банкови и небанкови услуги (предоставяне на възможност за ползване на кредити, депозити, дебитни/кредитни карти, трейдинг апликации и/или платформи, peer-to-peer landing, онлайн разплащания, инвестиционни фондове, извършване на търговия с валута и/или ценни книжа и т.н.); доставчици на професионални и бизнес услуги (комунални фирми, куриерски и пощенски услуги, консултантски, правни, счетоводни и аутсорсинг услуги, туристически услуги, организатори на конференции, обучения, курсове и семинари с търговска цел и т.н.); заведения за обществено хранене; търговски вериги или магазини за хранителни и/или нехранителни стоки; аптеки и дрогерии; търговци на горива; онлайн магазини и т.н.

В тази категория НЕ участват комуникационни кампании, които отговарят на условията за участие в категория „Промоции“, „Корпоративни комуникации“ или „Въвеждане на нов продукт/услуга“.


СПЕЦИАЛНИ КАТЕГОРИИ

Специалните категории са предназначени за заявки, представящи конкретна бизнес ситуация или предизвикателство. Когато участвате в специална категория, трябва да представите вашата кампания по начин, който отговаря на ситуацията или предизвикателството, както е посочено в дефиницията на категорията. От решаващо значение е да прегледате внимателно определението на категорията, за да сте сигурни, че усилията ви отговарят на критериите. Журито ще намаля оценките си, ако липсва информация, изисквана от определението на категорията.

ЕФЕКТИВНОСТ В МЕДИИТЕ
(актуализирана дефиниция)

Тази категория отразява непрекъснато нарастващото значение в използването на медиите за ефективността на комуникационните кампании. Заявките трябва да демонстрират как изборът на подходящ медиен канал и методология за измерване на резултатите са допринесли за подобряване на показателите за ефективност на кампанията.

В категорията могат да участват заявки, които представят кампании, реализирани с използване на един или повече от посочените по-долу похвати:

• Медийна идея: Заявката трябва да представи изключителна ефективност в резултат на медийно ръководени идеи. Заявката трябва да докаже, че идеята за медийно решение стои в центъра на създаването и разгръщането на кампанията и че е изиграла основна роля за нейната ефективност.

• Медийна иновация: Работа, която е успяла да промени начина, по който даден медиен канал се консумира  или представлява създаване на изцяло нов канал за комуникация. Журито ще отличи търговските марки, които са действали отвъд конвенционалния подход, за да грабнат вниманието на своята аудитория и се ангажират ефективно с нея. Работата трябва да представлява ново и нестандартно използване на медийните канали, които познаваме или съзадване на такива, които все още не сме срещали.

• Комуникация, управлявана от данни (Data-driven): Работа, която представя прилагане на данни и/или технология, използвани за идентифициране на подходящите аудитории и свързването им с правилното съобщение в точния момент.

За да участва в конкурса, заявката трябва да описва подробно ролята, която данните са имали в медийната стратегия за постигане на бизнес резултатите или целите пред търговската марка (KPI на марката, ROI, маркетингови мерки за ефективност и т.н.).
Заявката трябва да докаже как са били използвани конкретни данни за оптимизиране на медиите и да покаже приложението и взаимодействието на техники като автоматизация, приложна технология, човешки и изкуствен интелект (AI) и др., използвани за достигане до точната аудитория и постигане на най-добри резултати.

ПОЛОЖИТЕЛНА ПРОМЯНА

В категория „Положителна промяна“ се награждават търговските марки и компаниите, които насърчават по-доброто чрез маркетинговите комуникации.
В тази категория могат да участват всички активности на търговски компании, при които се насърчават общественозначими каузи. Това са кампании, които значително подпомагат социални и екологични дейности, различни системни промени, произтичащи например от целите на ООН за устойчиво развитие, равни права на половете, премахване на стереотипите, включване в обществото, цялостни маркетингови програми на търговски компании, които са включили социални и екологични дейности в собствената си философия за функциониране на пазара. Участниците трябва да предоставят информация за целите на позитивната промяна, бизнес целите и постигнатите резултати. Как инициативата се свързва с цялостната стратегия на марката/компанията? Защо е избрана тази инициатива и защо е подходяща за марката/компанията?

Важно! Кампаниите, провеждани от организации с нестопанска цел и от публичната администрация, както и от неформални групи, трябва да се представят в категория „Нестопански сектор” или категория Услуги, подкатегория „Политическа реклама и публични услуги“.


МАЛЪК БЮДЖЕТ

Заявките, отговарящи на условията за участие в тази категория, трябва да представляват единствените маркетингови активности за тази марка по време на посочения период в регламента за участие. За да отговаря на условията, заявката не трябва да представя разширение на продуктовата линия (вариант на съществуващ продукт със същата марка и същата категория, но с нова характеристика, производна на продукт или услуга, които предлагат модифицирани функции без значителна промяна на цената; продукт, носещ същото име и предлагащо разнообразна опция - например нов аромат, диетична версия и др.), подбранд или да има обща кампания с марка, която да го поддържа. Стойността на дарените и нетрадиционни медии, както и разходите за активиране трябва да бъдат включени. Тази категория е свързана с това, което сте успели да постигнете с малък медиен бюджет, а не с малък производствен и творчески бюджет.
В тази категория могат да участват кампании, довели до непропорционално голям бизнес ефект по отношение на изразходвания бюджет - общите медийни и производствени разходи, включително бартер, купони за отстъпка, награди, не могат да надвишават 50 000* лева (*брутни разходи, без ДДС ).

В тази категория могат да участват както локални фирми и търговски марки, така и  международни компании, стига отчетените дейности в тази категория да НЕ са част от друга, по-голяма кампания. Марката може да извършва други маркетингови дейности по това време, но те не могат да бъдат свързани по цели и средства с представената в заявката активност.
В заявката е необходимо да се представят доказани ефекти от дейностите, с особен акцент върху тяхното въздействие върху имиджа и продажбите; Параметри на обхват, ангажираност на потребителите, генерирани, спечелени медии; Други доказателства за ефективна кампания, ако участникът разполага с данни, доказващи резултатите от дейностите.


МАРКЕТИНГ ПРИ АКТУАЛНИ СЪБИТИЯ

Тази категория е САМО за краткосрочни маркетингови комуникации около конкретни събития (напр. спортни състезания – Световно първенство, Олимпиада, други периодични спортни събития; избори; икономика; други), както и изключителна маркетингова ефективност в отговор на нетърговски фактори като неочаквани социални, културни и други явления.

Заявката трябва да очертае бизнес предизвикателството и откъде идва прозрението и стратегията, отличното изпълнение на последвалата рекламна или маркетингова кампания и как тази кампания е постигнала страхотни резултати, които отговарят на краткосрочните цели. Това са кампании, създадени да работят в рамките на ден, седмица или няколко месеца.

УСТОЙЧИВ УСПЕХ

Маркетингови комуникации, които са имали устойчив успех за поне 3 години, отговарят на условията за участие в тази категория. Необходимо е да се представи творческа работа и резултати от кампании, реализирани в поне три различни времеви периоди (години), и да се включат резултатите от текущата състезателна година.

Представената работа трябва да има обща цел както в стратегията, така и в творческите изпълнения; с продължение на основните изпълнителни елементи (напр. говорител, песен, тема, лозунг и т.н.), което демонстрира ефективност във времето.

Като част от заявката, посочете конкретно как усилията са се развили с течение на времето (напр. избор на медии, насочване, прозрения, нови продукти/услуги и т.н.). Отговорете на всички въпроси за първата година и опишете как/защо е настъпила промяната във времето.

Важно! Заявките в тази категория се подават в специална бланка, а видеото за представяне на творческите разработки към кампанията е с продължителност до 4 минути. Изискванията за подаване на заявки в категория „Устойчив успех“ могат да бъдат намерени в Effie Entry Kit и във формуляра за участие.

Effie България 2023 Категории


Сподели
Генерален медиен партньор
Златен спонсор
Спонсори
Партньори
Медийни партньори
Организатори